Algemene voorwaarden

 1. Betaling

Door ondertekening van deze overeenkomst, of door online registratie en/of plaats reservatie via de website van Y-Liman, verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van de rijsschool Y-Liman en deze te aanvaarden.

Alle opleidingen en examenreservaties dienen voor aanvang van de opleiding betaald te worden. Dit kan per overschrijving, creditkaart, bancontact of contant in onze kantoren. Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. (KB 11/04/2004 _ Erkenning van de rijscholen).

Attesten voor het afhalen van het (voorlopig) rijbewijs worden pas na de volledige betaling van de lesgelden overhandigd.

LET OP: Voor ieder rijexamen moet op het examencentrum het examengeld, € 40,00, betaald worden. Dit bedrag is  via de rijschool verrekend en moet dus betaald worden voor de aanvang van het rijexamen.

 1. Niet-betaling

Niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire vermeerdering van 20% van het verschuldigde bedrag, dit naast de aanrekening van de wettelijke verwijlinteresten. Bij laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken/data. Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen betaald te worden uiterlijk 10 werkende dagen voor aanvang van de geplande opleiding. Door niet betaling van een rekening uiterlijk op deze vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.

 1. Annulering rijlessen, theorielessen, examenbegeleiding

Bij het annuleren of verplaatsen van rijlessen en theorielessen tot 5 werkdagen en een examenbegeleiding tot 8 werkdagen op voorhand wordt er geen aangerekend. In geval van annulering of verplaatsing op kortere termijn is het volledige lesgeld verschuldigd. In geval van overmacht, en deze bewezen wordt (vb. via een doktersattest) wordt slechts de helft van het lesgeld aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn zijn de examenretributies evenwel integraal verschuldigd vermits Y-Liman-Rijschool die ook verschuldigd blijft aan het examencentrum. Uitzondering: bij het annuleren van een duo-opleiding is steeds het volledige lesgeld verschuldigd, ongeacht de annuleringstermijn.

Y-Liman-Rijschool heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,…) zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de leerling. Een vervangingsles /-opleiding wordt steeds voorzien.

 1. Bekwaamheidsattest

 Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet   bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene  evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken. Voor een  bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum 20 uur les gevolgd te hebben.

 1.  Verplichtingen leerling
 2. Opleidingen (inclusief extra lesuren) kunnen enkel geboekt worden op de website www.y-liman.com of in onze kantoren. Het is niet toegelaten om rechtstreeks te boeken bij de lesgever.
 3. De leerling is steeds verplicht alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs (met name theoretisch examen, aantal  examenpogingen en al of niet reeds in het bezit te zijn geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden), te melden aan Y-Liman-Rijschool bij inschrijving.
 4. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden,  dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
 5. Indien het examen niet doorgaat, omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kon voorleggen (vb. geldig voorlopig rijbewijs, identiteitskaart, attest gemeentebestuur , attest geslaagd theorie,…), dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
 6. De leerling is verplicht tijdig aanwezig te zijn in de les. Als de leerling later dan 15 minuten aankomt in een opleiding, dan heeft de lesgever het recht de leerling niet meer toe te laten tot de cursus. Het vroegtijdig verlaten van een opleiding wordt beschouwd als zijnde afwezig. Er wordt in voorkomend geval geen attest uitgereikt of registratie verricht.
 7. Het is verboden te roken in de lesvoertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet toegelaten. Ingeval de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgelden aangerekend.
 8. De leerling dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les. Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in voorkomend geval verschuldigd.
 9. De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden.
 10. Verantwoordelijkheid Y-Liman-Rijschool
 11. Y-Liman-Rijschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie.
 12. Y-Liman-Rijschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderende wetgeving.
 13. Y-Liman-Rijschool levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gesteld informatie volledig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen mogelijks onjuistheden voorkomen. Y-Liman-Rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade dewelke ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie. Fouten of onjuistheden kunnen steeds schriftelijk of via e-mail gemeld worden.
 14. Elk Y-Liman-Rijschool lesvoertuig is door een verzekeringspolis gedekt voor: • De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier. • De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit lesvoertuig aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt. Deze polis stipuleert dat de verzekeraar (behoudens in geval van zware fout of opzet) van elk verhaal tegen de leerling afziet. De dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling is onbeperkt.(KB 11/05/2004 Erkenning van de rijscholen. Art. 19).

Eventuele schade veroorzaakt met het eigen voertuig van de leerling is niet gedekt door een verzekeringspolis van de rijschool.

 1. Klachten

De leerling dient zich schriftelijk te wenden tot de Y-Liman-Rijschool directie op volgend adres: Y-Liman-Rijschool bv, turnhoutsebaan 89, 2140 brorgerhout of via e-mail: info@y-liman.com Behoudens in geval van overmacht moeten klachten Y-Liman-Rijschool bereiken uiterlijk 8 dagen na de geleverde diensten.

 1. Persoonsgegevens

Bij Y-Liman-Rijschool hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

We verzamelen je gegevens zodra je je gegevens invult of achterlaat op onze website of op EEn van onze IT-applicaties/tools, wanneer je je inschrijft in EEn van onze kantoren om gebruik te willen maken van onze dienstverlening.

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.

Meer specifiek gebruiken we je persoonsgegevens om, in voorkomend geval:

-je informatie te bezorgen over mogelijke lessen (theorie/praktijk), examens

-je te registreren voor een ingeschreven les, examen

-op vraag van overheidsinstanties bij controles;

-opgelegd door de wet, gerechtelijk bevel of vonnis;

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Het betreft hier jouw voornaam, naam, adres, geboortedatum, en gsm nummer, e-mailadres, geslacht, burgerlijke staat, rijksregisternummer, ID kaart nummer. In geval van het nemen van foto’s wordt een aparte foto-overeenkomst met jou afgesloten.

Jouw persoonsgegevens worden niet buiten België doorgegeven.

Wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne reglementen van toepassing binnen onze onderneming.

Y-Liman-Rijschool doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Je kan volgende rechten uitoefenen:

-recht op weigering of intrekking van je toestemming

We zullen je gegevens niet verwerken indien je ons geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te gebruiken om jou naar werk te begeleiden, maar dan zal je ook geen gebruik kunnen maken van de diensten van de Y-Liman-Rijschool.

-recht van bezwaar

Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Y-Liman-Rijschool of van een derde. Bij de uitoefening van dit recht zal je je e-mail moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

-recht van Inzage

Je kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens.

Als dit het geval is, kan je volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijn en of de criteria om die te bepalen, je overige rechten, andere bronnen van herkomst van je gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

-recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen.

Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, …) worden steeds rechtgezet zoals gevraagd.

-recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf aan de Y-Liman-Rijschool hebt bezorgd, door de Y-Liman-Rijschool in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e -mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier) of naar een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat je opgeeft in je e-mail).

-recht op gegevenswissing (vergetelheid)

De gegevens van je dossier bij de Y-Liman-Rijschool worden gewist.

-recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

-je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Y-Liman-Rijschool);

-de verwerking van je persoonsgegevens door Y-Liman-Rijschool onrechtmatig zou zijn maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen;

-wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in deze privacy statement.

Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@y-liman.com. Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je e-mail zullen wij je schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven. Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je e-mail over deze verlenging.

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, …) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door de Y-Liman-Rijschool, dan kan je contact opnemen via info@y-liman.com. 

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 1. Belgisch recht

Op alle contracten met de leerling is enkel het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Y-Liman-Rijschool, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met EEn of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.